لابی- سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی و آموزشی پردیس دریاکنار
لابی- سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی و آموزشی پردیس دریاکنار

لابی مجتمع فرهنگی و آموزشی پردیس دریاکنار